Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2014

nietegochce
(41) tumblr
Reposted fromweightless weightless
0583 cc54
nietegochce
Bo kiedy człowiek nic nie może, to zawsze może się jeszcze oszukać.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viacytaty cytaty
nietegochce
Jestem pojebany i to jest okropne
— Gospel, " Helikopter "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
nietegochce
4021 57a1
Oh, fuck it...
Reposted fromdeadwolf deadwolf viasmutnazupa smutnazupa
nietegochce
Weź mnie za rękę i zaprowadź na krawędź,i stój tam ze mną, aż się zmęczę i spadnę.
— Pezet.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viadivi divi
nietegochce
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet
Reposted fromHannna Hannna viadivi divi
nietegochce
Tylko kobieta potrafi w największym skurwielu ujrzeć mężczyznę swojego życia.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadivi divi
nietegochce
3962 ef3a
Reposted fromIriss Iriss viadivi divi

March 17 2014

nietegochce
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być...
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
nietegochce
Bo ja lubię do Ciebie pisać.
— :) /S@motność w Sieci
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
nietegochce
Chciałbym, żeby kiedyś ktoś tak na mnie czekał, że z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć
— Włóczykij
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
nietegochce
4731 0fa3
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
7967 36fa 500

Pont des Arts Paris 1960s

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadivi divi
1875 8953
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadivi divi
nietegochce
1315 e240
Reposted fromfoods foods viadivi divi
5192 bcfd
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viadivi divi
5638 0323

sckrpnch:

When you make a new best friend

nietegochce
Reposted fromlefu lefu viadivi divi
nietegochce
0301 aa0e
Reposted frommaking-love making-love viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl